Logo Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg

Privacybeleid

We vinden uw privacy en die van onze medewerkers heel belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig met persoonsgegevens om. Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg volgt hierbij de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het privacybeleid informeren we u welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel we dit doen en wat uw rechten zijn om uw persoonsgegevens in te zien of te wijzigen.

Grondslag gegevensverwerking

Om uw geschil te kunnen behandelen verzamelen en verwerken we de volgende (bijzondere) persoonsgegevens:

 • Behandelgegevens opgevraagd bij uw zorgaanbieder
 • NAW-gegevens
  • Naam
  • Voorletter(s)
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • E-mailadres

Wanneer u een geschil indient, gaat u ermee akkoord dat wij uw behandelgegevens opvragen bij uw zorgaanbieder.


Uw rechten

Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) heeft u volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. Wij laten u graag weten welke rechten u heeft:

 1. Recht op inzage: u heeft het recht om een opgave te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en beheren.
 2. Recht op correctie: als wij uw persoonsgegevens foutief gebruiken, kunt u vragen om correctie. Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg moet zich wel houden aan de gegevens zoals vermeld in de Basisregistratie personen (Brp) van uw woonplaats.
 3. Recht om 'vergeten te worden': u kunt een verzoek doen om uw gegevens te verwijderen uit de bestanden van Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg. Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen (zie hieronder een toelichting).
 4. Recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangegeven instantie.

Voor het indienen van een verzoek kunt u zich richten tot info@stichting-kim.nl.


Recht om vergeten te worden

Wanneer u niet wilt dat Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg uw persoonsgegevens na het behandelen van uw geschil langer verwerkt, kunt u uw toestemming intrekken door een schriftelijk verzoek in te dienen via het volgende adres: Mimosastraat 29, 2555DN Den Haag. Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg zal dan stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij de wet of een gerechtvaardigd belang van Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg of een derde dat verbiedt. Wilt u tijdens de behandeling van uw geschil dat wij (delen) van uw persoonsgegevens niet verwerken, dan kunnen wij geen goede zorg of communicatie over de behandeling van het geschil garanderen.


Verstrekking van informatie aan derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving.

Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg draagt - samen met eventuele verwerkers - zorg voor passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten.


Vertrouwelijkheid en beveiliging

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico's die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.


Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Alleen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), bewaren wij de persoonsgegevens voor een langere periode.

Persoonsgegevens Bewaartermijn
Gegevens van patiënten Tot het geschil is afgerond, maar niet langer dan 15 jaar (WGBO)
Financiële gegevens t.b.v. geschil Maximaal 7 jaar (fiscale bewaarplicht)

Doeleinden gegevensverwerking

Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg verwerkt uw gegevens om het geschil te kunnen behandelen. Wij vragen uw behandelgegevens op bij uw zorgverlener om het geschil te kunnen beoordelen. De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Voor eventuele andere doeleinden zal vooraf expliciet toestemming worden gevraagd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer, telefoon of tablet worden opgeslagen. De informatie in een cookie kunnen we bij een volgend bezoek aan de website weer gebruiken.


Noodzakelijke cookies

Deze cookies gebruiken wij om onze websites en applicaties naar behoren te laten functioneren.


Cookies voor statistieken

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een web-analysedienst die wordt aangeboden door Google. Hiermee houden we informatie bij over het gebruik van onze website, zoals bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en de duur van het bezoek. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (met uitzondering van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie samen met Google verwerken.

Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Stichting KIM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.


Wijzigingen

Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.


Vragen, opmerkingen of klachten

Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of wanneer u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u dit rechtstreeks laten weten aan via info@stichting-kim.nl.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Den Haag, augustus 2019

Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg © | Privacybeleid